Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Hyacinthia, als trouwambtenaar, ceremoniespreker en bloemist.

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hyacinthia: de zelfstandig trouwambtenaar, ceremoniespreker of bloemist die zorgdraagt voor een (huwelijks)ceremonie en/of bloemen.
 • Klant: iedere natuurlijke persoon die met Hyacinthia een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
 • Overeenkomst: elke aanbieding van Hyacinthia, aanvaard door de klant, ofwel elke opdracht verstrekt door klant aan Hyacinthia en door deze laatste aanvaard.
 • De overeenkomst wordt definitief met de betaling van de aanbetalingsfactuur van 50% van het offertebedrag.
 • Diensten: de verrichte werkzaamheden door Hyacinthia.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen klant en Hyacinthia komt tot stand na een akkoord op de offerte per e-mail, ondertekening of telefonische bevestiging, en nadat Hyacinthia een door cliënt gedane aanbetaling van 50% van het offertebedrag heeft ontvangen. Zolang Hyacinthia geen aanbetaling van de klant heeft ontvangen, is geen sprake van een overeenkomst. Na ontvangst van de aanbetaling legt Hyacinthia de afgesproken datum van de (trouw)ceremonie of bloemenlevering definitief vast in de agenda.

Honorering en betaling

De door Hyacinthia gedane offerte is inclusief btw, maar exclusief reiskosten (>25km van Dongen), verblijf- en parkeerkosten. Bij de keuze voor Hyacinthia als zelfstandig trouwambtenaar kunnen eventuele kosten voor de benoeming bij een gemeente en de gemeentelijke leges optreden. Deze kosten worden door de klant direct aan de betreffende gemeente betaald. De reiskosten bedragen  € 0,45  per km.

Na het akkoord op de offerte stuurt Hyacinthia een aanbetalingsfactuur van 50% van het offertebedrag. De tweede factuur met het resterende bedrag wordt uiterlijk een week na de (trouw)ceremonie of de bloemenlevering gestuurd. Alle facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden op de door Hyacinthia aangegeven bankrekening. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim. Hyacinthia kan vnaaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin de klant te laat is met betalen.

Klant is tevens aan Hyacinthia alle kosten verschuldigd indien zij een door Hyacinthia opeisbare verschuldigde som, ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Hyacinthia de vordering aan derden uit handen geeft.

Overmacht

Klant kan geen schadevergoeding eisen als Hyacinthia haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals ziekte, overlijden of andere zake die redelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt. Hyacinthia zal, indien mogelijk, vervangende leveranciers aandragen.

Wijziging datum

Het wijzigen van de datum van de (trouw)ceremonie of de bloemenlevering is alleen mogelijk als Hyacinthia op de voorgenomen (leverings)datum beschikbaar is. Bij wijzigen van de datum wordt 25% van het totaalbedrag van de offerte in rekening gebracht als wijzigingskosten.

Annulering door klant

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Hyacinthia de volgende kosten in rekening voor haar werkzaamheden als trouwambtenaar/ceremoniespreker:

 • Bij annulering tot 90 dagen voorafgaand aan de datum van de (trouw)ceremonie zijn enkel de kosten van de aanbetaling verschuldigd.
 • Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de (trouw)ceremonie is 75% van het totaalbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering in de 14 dagen voorafgaand aan de datum van de (trouw)ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Hyacinthia de volgende kosten in rekening voor haar werkzaamheden als bloemist:

 • Bij annulering in de 14 dagen voorafgaand aan de datum van de (trouw)ceremonie is 50% van het offertebedrag verschuldigd.

De annulering dient schriftelijk te worden doorgegeven aan Hyacinthia. In geval van aantoonbaar zwaarwegende omstandigheden kan Hyacinthia een gedeeltelijke kwijtschelding vaststellen.

Aansprakelijkheid

Hyacinthia is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Hyacinthia verleende diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hyacinthia. De door Hyacinthia te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Hyacinthia en klant (inclusief BTW).

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • Overlijden van Hyacinthia.
 • Het niet voldoen van de aanbetaling voorafgaand aan de datum van de (trouw)ceremonie of de bloemenlevering. Dit ontslaat cliënt niet van de betalingsverplichting conform deze algemene voorwaarden.
 • Surseance van betaling dan wel faillissement van klant of Hyacinthia.
 • Ziekte van Hyacinthia op de datum van de (trouw)ceremonie of de bloemenlevering.