Privacyverklaring

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Cinthia Willemse, in naam van Hyacinthia – Trouwambtenaar & Bloemist. Het doel van deze verklaring is duidelijkheid geven over de verkrijging, verwerking en bewaring van persoonsgegevens van (poteniële) cliënten van Hyacinthia.

Bij vragen of opmerkingen kun je mailen met info@hyacinthia.nl

Verkrijging van persoonsgegevens

Hyacinthia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Denk hierbij aan jouw/jullie naam, e-mailadres, telefoonnummer etc. Deze gegevens worden geheel vrijwillig door jou aan mij verstrekt

Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

Hyacinthia verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heb je ten allen tijde recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Bewaring van persoonsgegevens

Hyacinthia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hyacinthia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Heb je vragen hierover of wil je een verzoek doen tot inzage in jouw opgeslagen persoonsgegevens, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar: info@hyacinthia.nl

 Klachtenrecht

Hyacinthia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hyacinthia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hyacinthia.nl